بهترین برای شروع زندگیy

کارخانه نورنبرگ گومی قدیمیترین تولیدکننده پستانک در آلمان است، ما نیازهای کودکان شما را درک و برای آنها راه حل های علمی را دنبال میکنیم. کارخانه نورنبرگ گومی برای چندین دهه به طور انحصاری برای برترین برند های بین المللی پستانک تولید و بسته بندی میکرده است ،که اکنون با گسترش حیطه عملکرد خود برند nip را معرفی کرده است.